EN

“§1 Най-високото и единствено призвание на лекаря е да прави болните хора здрави, което се нарича лекуване.”
"Органон на лечебното изкуство" (VI), Самуел Ханеман

Развитие на Хомеопатията в България

Приложението на хомеопатичния метод в България е свързано с името на д-р Георги Вълков Миркович (1828 – 1905). Той приема идеите на Ханеман, че при лекуването на болестта трябва да се дава само едно лекарство, защото “практиката да се смесват повече лекарства е противна на здравия разум” (Г. Миркович - 1993,6). С това д-р Миркович става основоположник на класическата хомеопатия в България, като дава безспорно предимство на хомеопатичния лечебен метод пред алопатичния и привежда сравнителни данни за процента на смъртност при прилагане на двата метода за лечение на различни заболявания. По негово мнение при хомеопатията е необходимо да се обединят наблюдението относно характера на болестта и натрупаният опит, свързан със свойствата на лекарствата. Най-голямото изкуство за успешното приложение на хомеопатичния метод “се състои в това, щото да могат умно да се подредят характерните черти и белези на болестта в комплекс, от което зависят правилния избор на лекарството и сполучливото лечение.”(Г. Миркович - 1993,16).
За начало на развитието на класическата хомеопатия у нас може да се приеме 1992 г., когато се установиха връзки между група български ентусиасти, начело с доктор Петър Найденов, и Лондонския колеж по класическа хомеопатия в лицето на директора на интернационалния отдел Питър Чапел. Започна първият двугодишен курс по Класическа хомеопатия с английски преподаватели.
През 1994 г. се учреди Хомеопатичното общество, което развива активна дейност и до днес. Целите на обществото включват изучаването, развитието и прилагането на класическата хомеопатия като лечебен и профилактичен метод. Хомеопатичното общество работи в сътрудничество с Лондонския колеж по класическа хомеопатия (LCCH) и с Лондонския международен колеж по класическа хомеопатия (LICH).
Българско хомеопатично общество е редовен член на Европейския съвет по класическа хомеопатия (ЕССН) от май 2003 г.

Хомеопатично Общество в България

Хомеопатичното общество (ХО) е първата професионална организация на класическите хомеопати в България (регистрирано 1994 г). В нея членуват практикуващи класически хомеопати, завършили двугодишен курс по хомеопатия с преподаватели от Лондонския международен колеж по хомеопатия. Хомеопатите, които нямат базисно медицинско образование, задължително завършват и двугодишен курс “Медицинска подготовка” по програма, отговаряща на европейските стандарти за професията ”хомеопат”. Завършилите хомеопати повишават своята квалификация чрез ежегодно провеждани летни училища, супервизии и международни семинари.
Хомеопатичното общество в България има статут на Сдружение с нестопанска цел, развиващо общественополезна дейност, официално регистрирано съобразно законите на страната. Ръководният му орган е Управителният съвет с 8 члена и председател.
Във връзка с основната си дейност - популяризиране на хомеопатията в България, ХО провежда всяка година Национална конференция по класическа хомеопатия, предназначена за широк кръг слушатели, на която хомеопатите изнасят научни доклади, свързани с резултатите от практическата им работа и с основните постановки в класическата хомеопатия. До този момент са проведени шест такива конференции по следните теми: 1998 – “Хомеопатията – наука и изкуство”, 1999 - “Подобното лекува подобно”, 2000 – “Единственото лекарство”, 2001 – “Здравето като равновесие”, 2002 - “Жизнената сила” и 2003 – “Миазмите”. Изнесените доклади се отпечатват в сборници със същите заглавия.
От 2000 г. Хомеопатичното общество започна издаването на професионално списание “Класическа хомеопатия”.

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ХОМЕОПАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО
Основен критерий за членство в ХО е приемането на основните принципи на класическата хомеопатия.
Членове на хомеопатичното общество могат да бъдат:

А.Практикуващи – дипломирани специалисти по класическа хомеопатия, които:
1.Приемат целите на Хомеопатичното общество, съгласно неговия Устав;
2.Приемат и спазват етичния кодекс на ХО.
3.Взимат активно участие в дейността на ХО за популяризирането на класическата хомеопатия в България.
4.В своята практика прилагат принципите на класическата хомеопатия.
5.Участват в мероприятията на Хомеопатичното общество за постоянно повишаване на тяхната квалификация.
6.Участват в работни групи за разработване на различни проблеми в областта на класическата хомеопатия, съгласно международни програми.
7.Редовно плащат членския си внос.

Б.Студенти – лица, посещаващи курсовете, провеждани от Хомеопатичното общество, които:
1.Приемат Устава на Хомеопатичното общество.
2.Приемат Етичния кодекс на ХО.
3.Редовно посещават учебните занятия;
4.Успешно взимат изпитите си.
5.Активно участвуват в дейността на ХО.
6.Редовно плащат членския си внос.

Copyright © 2004-2010, Българско Хомеопатично Общество, bghomeopathy.org