EN

Хомеопатията по света и у нас

В Европа хомеопатията се практикува от приблизително равен брой хомеопати нелекари и медици, използващи хомеопатични средства. В различните държави съотношението е различно. Въпреки това обаче само три държави в Западна Европа (Австрия, Франция, Люксембург) се забранява със закон практикуването на хомеопатията от нелекари. За съжаление четвъртата на Стария континент страна, приела подобни рестриктивни законови мерки, се оказва България, където след влизането в сила на новия “Закон за здравето” право на хомеопатична практика ще имат само лекари и стоматолози.

В други страни обаче (Дания, Финландия, Ирландия, Норвегия, Швеция) броят на лекарите-хомеопати е нисък и нелекарите са далеч по-многобройни. През последните години правителствата на Белгия, Дания, Ирландия, Холандия, Норвегия, Португалия и Великобритания по законодателен път въведоха положителна регулация на алтернативните методи на лечение, включително хомеопатията. Във Великобритания вече три университета обучават студенти по хомеопатия в бакалавърска степен.
Във Великобритания и Дания се провеждат интегрирани здравни проекти, които включват хомеопати, работещи заедно с професионалисти от конвенционалната медицина.
Извън Европа, в страни като Индия, Мексико, Пакистан и Южна Африка хомеопатията е основна здравна дисциплина с университетско обучение и професионална инфраструктура, която я поставя наравно с конвенционалната медицина. В Австралия и Нова Зеландия хомеопатията се развива в цялостна здравна професия и получава признание от правителствата чрез положителни законови промени.

Европейският съвет за класическа хомеопатия (ECCH) е създаден през 1990 г. и е представен в 27 европейски държави, включително всички страни от Западна и нарастващ брой държави от Източна Европа. Само през последната година към Съвета се присъединиха организации от три нови страни.
Българско хомеопатично общество е редовен член на ЕССН от май 2003 г. Като неправителствена организация ЕССН вече има статут на участник в Съвета на Европа. ЕССН работи активно за осигуряване на високоефективно хомеопатично лечение за европейското население и не на последно място за доставянето на качествени хомеопатични лекарства.
Желанието на Българското хомеопатично общество е хомеопатията да бъде призната и регистрирана като отделна професия. Това предполага въвеждане на изисквания към специалистите хомеопати, свързани с нивото и продължителността на тяхното обучение, както и на законова защита и регистри. Българското хомеопатично общество полага сериозни усилия в тази насока съвместно с европейски организации, защитаващи правата на пациента и на специалистите по алтернативна медицина. Желанието ни е в близко бъдеще да бъде приет Закон за алтернативните методи или такъв за хомеопатията в частност.

Според Световната здравна организация “алтернативен метод” е “ дейност за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, който не е застъпен в програмите за обучение по професионалните направления медицина, стоматология, фармация и здравни грижи”.


Класическата хомеопатия Е алтернативен метод за лечение, който разглежда човека като цяло и лекува с ЕДНА доза, с ЕДНО лекарство дълго време меко, бързо и трайно, както пише Самуел Ханеман преди 200 години в “Органон на лечебното изкуство”.

Copyright © 2004-2010, Българско Хомеопатично Общество, bghomeopathy.org